Schëffleng/Schifflange

Zu Schëffleng ass en Nymphensittech zougeflunn. De Villchen ass wäiss mat rout a giel. Telefon: 55 92 92 1 

Une perruche caloppsitte a été trouvée à Schifflange. Téléphone: 55 92 92 1