Diirbech / Dirbach

Un der Sauer zu Diirbech ass virun e puer Deeg eng wäiss Int fonnt ginn. Telefon: 621 418 230

Un canard blanc a été trouvé il y a quelques jours à la Sûre à Dirbach. Téléphone: 621 418 230