Pussy, Réiden / Redange/Attert

Zënter e Sonndeg am Nomëtteg gëtt zu Réiden an der Nidderpallenerstrooss nom Pussy gesicht, engem goueregen, ganz zoutraulechen, schwaarz-wäisse Kueder. Telefon: 691 225 574

Pussy, un chat noir et blanc, maigre, s'est perdu dimanche dernier à la rue de Niederpallen à Redange/Attert. Il est très câlin. Téléphone: 691 225 574