Lëtzebuerg/Luxembourg

Zënter dem leschte Mëttwoch gëtt e groen, kastréierte Kueder am Raum rue Adolphe Fischer, rue Michel Welter op der Gare an der Stad vermësst. Hien ass ganz fäertereg an hie wunnt eréischt zënter kuerzem do. Telefon: 661 219 961

Un chat gris, castré s'est enfui mercredi dernier à la rue Adolphe Fischer, rue Michel Welter à la gare à la ville de Luxembourg. Il habite que récemment à cet endroit. Téléphone: 661 219 961