Schof, Leideleng/Leudelange        Lucky, Mäertert/Mertert

Zu Leideleng gëtt d'Berty, e wäisst Schof mat engem schwaarze Kapp a schwaarze Féiss, vermësst. Update: d'Berty ass erëm doheem!

Nom Lucky, engem ganz zoutraulechen, hellbronge Kueder vun der Rass Singapura, gëtt zënter dem 19. Juni zu Mäertert gesicht. Ronderëm d'Schnuff an um Hals ass e wäiss. Telefon: 691 922 604

RTL

© Lucky

Berty, un mouton blanc avec la tête et les pieds noirs, a disparu à Leudelange. Mise à jour: Berty est de retour!

A Mertert Lucky, un chat brun clair, de la race Singapura, s'est enfui le 19 juin à Mertert. Il est blanc autour de sa bouche et à son cou. Téléphone. 691 922 604