Nees doheem!

De Bernie, e Mix aus American Bully an American Staffordshire, ass zu Fenteng um Plateau fortgelaf. Hien ass beige, mëttelgrouss an éischter ängschtlech. Update: De Bernie ass nees doheem!

Bernie, un mix American Bully/American Staffordshire, s'est échappé hier soir à Fentange (Plateau de Fentange) Il est beige, de taille moyenne et plutôt peureux. Mise à jour: Bernie est de retour!