Garnich/Garnech   Boevange/Béiwen 

An der Dräikantonsstrooss zu Garnech gëtt zënter dem 28ste Juli nom Tiger gesicht, enger hellbrong getigerter Kaz. De Puss ass fäertereg bei frieme Leit. Telefon 621700541 

Eng ganz heemlech gro-schwaarz getigert Kaz ass an der Cité Nock zu Béiwen zougelaf. Telefon 691469480 

RTL

A Garnich (Rue des 3 Cantons) un chat brun tigré s'est échappé le 28 juillet. Il répond au nom de "Tiger", mais il est plutôt méfiant. Téléphone 621700541 

Un cha gris tigré a été trouvé a Boevange (Cité Nock) Il est très affectueux. Téléphone 691469480