Wiswampach/Wäiswampech

Zu Wäiswampech ass en Nymphensittech zougeflunn. Telefon  621622120

Un calopsitte a été trouvé à Weiswampach. Téléphone   621622120