Diekirch/Dikrech 

An der Rue Edmond-Jean Klein zu Dikrech ass eng orange-wäiss getigert Kaz zougelaf. De Puss ass 4 bis 5 Joer al an e bësse fäertereg. Telefon 691314466

Une chatte tigrée blanc-orange a été touvée à Dierkirch, Rue Edmond-Jean Klein. Elle a environ 4 ou 5 ans, et elle est plutôt peureuse. Téléphone 691314466