Oskar, Heeschdref/ Heisdorf      Inconnu, Leideleng/ Leudelange

Den 11.01.2023 ass den Oskar aus der rue Pierre Dupong zu Heeschdref fortgelaf. De Puss huet laangen rouden Pelz an ass e bëssi mockeleg. Update: den Oskar ass nees Doheem!

An der Zéissengerstrooss zu Leideleng gouf de 14.01.2023 Owend géint 21H45 dëst rout Kaz fonnt. Telefon 621 738 884

RTL

Le 11.01.2023, Oskar s'est enfui de la rue Pierre Dupong à Heisdorf. Le chat a une longue fourrure rousse et est un peu rondelet. Mise à jour: Oskar est de retour!

Ce chat roux a été trouvé le soir du 14.01.2023 vers 21h45 dans la rue de Cessange à Leudelange. Téléphone 621 738 884