Miki, Reckeng op der Mess/Reckange-sur-Mess

Zënter dem 29. August gëtt zu Reckeng op der Mess nom Miki gesicht, enger schlanker, schwaarzer Kaz. Telefon: 691 102 602

Une chatte, mince, toute noire, a diparu le 29 août à Reckange-sur-Mess. Elle s'appelle Miki. Téléphone: 691 102 602