D'Kanner hunn d'Wuert haut um Weltkannerdag,si däerfen hir Froe stellen a fir se ze beäntwerten hu mer 3 Ministeren de ganzen Dag iwwer invitéiert. An der Mëttesstonn stoung de Claude Meisch de Kanner Ried an Äntwert.

20/11/2020 Kanner-DHW mam Minister Claude Meisch