Wéi wëll een de Switch vu fossille Brennstoffer op erneierbar Energie paken?

An der leschter Folleg vun der Serie „Eko? Ass dach logesch!“ goung Rieds iwwer d'Reduktioun vun den Emissiounen, déi nëmme kann erreecht ginn, wa mer de Switch packe vun de fossille Brennstoffer eriwwer op erneierbar Energien. Wéi soll dat dann hei zu Lëtzebuerg ëmgesat ginn?

Blog "Eko? Ass dach logesch!" Deel 19

D'Paräisser Klimaofkommes huet als Haaptzil, weltwäit ënnert enger Hausse vun 2 Grad Celsius bleiwen, fir esou de Klimawandel ze bremsen. Dat heescht, dass all Land seng Emissiounen, déi duerch fossil Brennstoffer entstinn, massiv muss reduzéieren. Dës Emissiounen entsti virun allem bäi der Produktioun vun Elektricitéit, beim Hëtzen a bäi der Mobilitéit an dem Transport. Och Lëtzebuerg huet dee Paräisser Klimaaccord ënnerschriwwen a mécht Efforten, fir vu fossille Brennstoffer op erneierbar Energien ëmzeklammen. Dëst Joer komme ronn 10-15 Prozent vun eisem gesamt Energieverbrauch aus erneierbaren Energiequellen an esouguer 100 Prozent vun der Energieconsommatioun vun de Privathaushalter stamen aus erneierbare Quellen. Am Interview präziséiert Lisa Bohler vum Ministère de l’Energie et de l’Aménagement du Territoire, wou dës erneierbar Energie hierkënnt:

Am Transport gëtt ëmmer méi op nohaltege Biokraftstoff an Elekrifizéirung gesat. Am Beräich vum Hëtze gëtt op Wärmepompelen, Solarthermie a Biomass gesat. Am Beräich vum Stroum gëtt konsequent den Ausbau vun der erneierbarer Stroumproduktioun virugedriwwen. Dat ass haaptsächlech Wand- a Solarenergie awer och zum Beispill Biogas.

Lëtzebuerg huet virun e puer Méint den nationalen Energie- a Klimaplang ugeholl mam Zil, eis CO2-Emissiounen ze reduzéieren a sou den nationale Klimabilan an eis Loftqualitéit ze verbesseren. Dëse Klimaplang gesäit fir, dass Lëtzebuerg bis 2050 klimaneutral soll sinn. Dat heescht, datt mer just nach erneierbar Energiequelle notzen a keng fossil Brennstoffer méi, wéi Kuel oder Ueleg. Wat steet da genee dran an dësem neie Klimaplang?

De Plang enthält eng ganz Rei vu konkrete Mesuren. Am Beräich vum Transport ass de konsequenten Ausbau vum ëffentlechen Transport an och vun der Elektromobilitéit virgesinn. Am Beräich vun der erneierbarer Wäermt setze mir op de Mazutersatzprogramm. An am Beräich vun der erneierbarer Stroumproduktioun ginn d'Solar- an d'Wanderenergiequelle weider ënnerstëtzt.

Wéi dat elo konkret hei am Land ëmgesat soll ginn, erkläert de Gilbert Theato, Direkter vu my energie, enger nationaler Struktur, déi zu Lëtzebuerg eng nohalteg Energietransitioun ënnerstëtzt a begleet.

Éischtens berode mir Verbraucher, wéi si hiren Energieverbrauch kënne reduzéieren, wéi si erneierbar Energie kënnen asetzen a wéi nohaltegt Wunnen, Bauen an eng nohalteg Mobilitéit funktionéiert. Zweetens versiche mir als Facilitateur opzetrieden, andeems mir tëscht dem Energie-, Bau-, a Mobilitéitssecteur an deenen entspriechende Ministèren a Verwaltunge vermëttelen. Mir versichen, d'Obstakelen ze verstoen, firwat mir net esou séier weiderkommen an eisen Themeberäicher a Léisungsimpulser ze fannen, fir d'Situatioun ze verbesseren.

Awer net nëmmen politesch Decisioune kënnen derzou féieren, dës ambitionéiert Energiewirtschaft an Zukunft ze bedreiwen, ma jidderee vun eis muss léieren, méi bewosst a spuersam mat eisen Energiequellen ëmzegoen. Nëmmen duerch d'Zesummenaarbecht vu Politik an Zivilgesellschaft kënne mer déi ambitionéiert Klimaziler erreechen, eis CO2-Emissiounen reduzéieren an esou eng nohalteg a fair Energietransitioun ustriewen.