Anthropozän, ee komplizéierte Begrëff, deen awer ëmmer méi an de Medien opdaucht, wann iwwer Klimawandel geschwat gëtt. Wat dëse Begrëff genau bedeit erkläert eis d’Julie Mathes an dem éischten Deel vun der Serie ‘Eko? Ass dach logesch.’

17042020Serie EkoAssDachLogesch1

De Link mat weideren Informatiounen a Recommandatiounen zum Thema Anthropozän: