Et ass Fréijoer an dat heescht, et ass nees Zäit vun de Spargelen. An all Kéier wann een an de Genoss vun de Spargelen komm ass, bleift ëmmer nees eng Fro op. Wisou richt de Pipi duerno anescht, Fabienne Zwally?

14/05/2019 Firwat richt de Pipi nom Spargel-Iessen anescht?