Lues mä sécher ploen se eis nees. All Summer si mir gehäit mat Harespelen, Moustiquen a Konsorten - wat kënnen déi eigentlech anescht wéi eis nerven a picken? Wéi e Notzen Harespel a Co. trotzdeem hunn, verréit eis haut de Mr Science.

08/07/2020 Mr Science