Beim Tanken déi lescht Drëps gezielt fir den Tank esou richteg gutt voll ze maachen. Et solle jo Leit déi maachen esou vill Sprit an hiren Tank bis en uewen erausleeft. Am Summer, ass dat keng gutt Iddi.

26/06/2020 Bei Hëtzt: Net voll tanken?

Wann ee keen Iwwerlaf am Tank huet, da kann et natierlech virkommen dass ee séier kal Féiss kritt a mat den Sténkkëschten am Bensin oder am Diesel steet.
Sou ass et mir eemol gaangen. Do huet de Liter awer nach wäit ënner 1 Euro kascht an ech hat just de Führerschäin.

Och ech sinn ee vun deene Leit déi, wann d'Pompel mer duerch en éischt Ofschalte signaliséiert huet, dass den Tank eigentlech voll ass, nach e puer Liter probéiert dran ze rëselen.
Eppes wat ech elo bei engem waarme Summer awer onbedéngt sollt si loossen.

Bei der grousser Hëtzt am Summer, an ech denke speziell un de Summer dee mer Lescht Joer haten, deent sech de Sprit nämlech aus. Sou kann et séier virkommen dass aus 55 Liter 56 Liter ginn.
An der Theorie kann de Masutt an de Bensin sech ëm 2% ausdeenen. Am schlëmmste Fall leeft den Tank iwwer fir esou iwwert de Lack ob de Buedem ze drëpsen. Dat mécht de Lack futti. Net nëmmen dat. De Risiko dass e Feier entsteet ass grouss an den Explosiounsrisiko klëmmt.

Well Bensin an den Tank an net ob de Buedem gehéiert ass et deemno wichteg no der éischter Ofschaltautomatik vun der Pompel opzehalen. Net nëmmen de Portmonnie an d'Personal vun der Tankstell soen iech Merci. Och d'Natur. Ass iech Dankbar.