"Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen" - dat Spréchwuert kenne mer all, och wa sech vill bestëmmt net drun halen. Et réckelt een d'Aufgaben op méi spéit a gëtt doduerch manner produktiv. Dat nennt ee Prokrastinatioun. Natierlech ass dat onangeneem, mee de richtege Produktivitéits-Killer huet en anere Numm: Prekrastinatioun. Wat et domadder op sech huet, weess de Jeff Rossler.

04082020 Prokrastinatioun vs Prekrastinatioun

Wann d'To-Do-Lëschte méi laang ginn, tendéiert een dozou, d'Saache séier fäerdeg maachen ze wëllen. Et kléngt och logesch: Vill ze dinn, wéineg Zäit, wann ee seng Aarbecht séier fäerdeg huet, dann hat een e produktiven Dag, oder? Falsch! Egal wat ee maache wëll, gëllt d'Reegel Qualitéit iwwer Quantitéit. Wann dir vill Aufgaben a kuerzer Zäit packe wëllt, maacht dir se vläicht séier, mee dofir eventuell net uerdentlech genuch. Natierlech fillt et sech gutt un, vill Saachen ofzehaken. Wann een awer net genuch oppasst, mécht een héchstwarscheinlech Feeler an et gi Probleemer, déi ee corrigéiere muss. Aus enger Aufgab, déi ee fäerdeg huet, ginn et eng oder méi nei Aufgaben. Richteg Produktivitéit besteet also dorausser, sech op déi wichtegst Aufgaben ze konzentréieren an déi esou gutt wéi méiglech fäerdeg ze maachen.

De Professor David Rosenbaum huet dat déi éischte Kéier 2014 erfuerscht, du krut d'Phänomen och de Numm Prekrastinatioun. Senger Etüd no, si Mënschen dozou bereet, sech méi kierperlech unzestrengen, wann se dann d'Gefill kréie grad eng Aufgab ze erleedegen. A senger Etüd sollten d'Leit ee vun zwee Eemeren auswielen a bis iwwert eng Zillinn droen. Ee vun den Eemere war méi no um Start, den anere méi no um Zil. Et kléngt méi logesch deen ze huelen, dee méi no um Enn ass, well et manner Aarbecht ass. Déi meescht hu sech awer dofir decidéiert, den Eemer vum Start ze huelen. Dës opgedroen Aufgab war ville Participante eng Laascht an hunn dofir léiwer de ganze Wee séier gemaach amplaz just en Deel vun der Aufgab, da richteg a méi lues a méi kuerz. Dowéinst raume mer och gären eis Wunneng oder maachen eis Spull wa mer grad eppes Aneres maache missten, wat méi ofverlaangt. Eist Gehier ziert da vun engem Erfollegserliefnis, well mer trotz allem Aufgabe fäerdeg maachen, och wann se net grad déi wichtegst sinn.

Fir d'Prekrastinatioun ze evitéieren, sollt een am viraus einfach just e Moment waarden an iwwerleeën, wéi eng Aufgab wierklech wichteg ass. Vläicht kann een do e bësse méi Zäit erastiechen a se besser maache, wéi wann een se just séier ofhaakt. Bei der Prekrastinatioun schalt d'Gehier meeschtens op Autopilot, dowéinst sollt een sech d'Zäit huelen driwwer nozedenken. Dann sollt ee kucke, wéi eng Aufgaben ee séier maache kann. Wann se wierklech just a puer Minutte gemaach kënne ginn, dann ass et sënnvoll, se als éischt ze maachen. Generell gëllt awer, dass d'Schnellegkeet net alles ass. Méi lues ze schaffen heescht net ëmmer Zäit verléieren, mee vläicht och d'Saachen uerdentlech maachen an och mol richteg produktiv sinn.