Nodeems mer um 17:10 driwwer geschwat hunn wat genau eng CO2 Steier ass a wéi d'Leit generell heizou stinn, héiere mer elo an der Suite wéi d'Gesellschaft op d'Erhéijen vun Bensin-an Dieselpräisser reagéiert. Julie Mathes

13012021 CO2 Steier Deel 2

Et ass eng generell Akzeptanz do fir d'CO2 Steier, och wa verschidde Leit nach skeptesch bleiwen. Eng Propose, déi gemaach gouf am Kader vun der CO2 Steier ass d'Erhéijen vu Bensin-an Dieselpräisser. Laut der Ilres Ëmfro sinn hei d'Meenungen e bëssen méi duerchwuess. 49% vun de Befroten sinn awer kloer fir eng Erhéijung vun de Präisser. Dat wier eng positiv Iwwerraschung seet d’Blanche Weber, Directrice vum mouveco.

Dat ass an eisen An och nees extrem interessant, well et jo weist dass bei ville Leit ukomm ass dass mer eigentlech an der Mobilitéit aner Weeër musse goen, dass mer muss fortkommen vun dem Individualverkéier an dass d'Alternative mussen ausgebaut ginn an dass een do och eng kléng Schëpp muss noleeën iwwert eng gewëssen Präisswouerrecht fir dass d'Leit dat och wierkleg maachen.

Et sinn awer och 44% géint eng Erhéijung vun de Bensin- an Diesel Präisser. Een Haaptgrond dofir ass well se der Meenung sinn dass d’Alternativen nach net gutt genuch sinn a well et der Ëmwelt näischt bréngt. Dat kéint een och novollzéien, esou d’Directrice.

Et ass wichteg ze mierken dass eng Grondakzeptanz do ass, mee et ass ganz kloer och do dass nach vill méi vermëttelt muss ginn. Bréngen déi Erhéijungen dann och wierklech eppes? Notzen d'Leit duerno wierklech méi den ëffentlechen Transport? Gi se wierklech méi ze Fouss? Dat Geld dat erakënnt, notzt dat wierklech der Ëmwelt? Huet et CO2 méisseg eppes bruecht? Ech mengen et gëtt vill Analysen am Ëmweltberäich, lo net an dëser Ëmfro mee grondsätzlech, déi soen: Jo d'Leit si bereet fir Changementer ze akzeptéieren, wa se den Androck hunn et bréngt eppes fir d'Ëmwelt a wa se mierken, dass et och Virdeeler huet an dass et Alternative gëtt a wa se awer och wëssen wouhin sech dat Ganzt entwéckelt.  

Am Grousse Ganzen huet dës Ëmfro awer gewisen dass eis Gesellschaft gréisstendeels ekologesch Iddien vertrëtt, sech bewosst ass dass mer Changementer brauchen, an och eng Bereetschaft do ass fir dee Wee matzegoen an Alternativen ze ënnerstëtzen. Donieft wär et awer och wichteg méi kloer driwwer ze informéieren wat déi CO2 Steier genau bréngt a wat dat alles fir Auswierkungen huet, esou d'Blanche Weber. Hei wär et virun allem un der Regierung an deenen verschiddenen Ministèren ze handelen fir besser no baussen ze kommunizéieren an ze informéieren.