Et ass eppes, wat ee selwer gäre kritt oder héiert. Mä iergendwéi di mer eis schwéier, wa mer et un anerer solle weiderginn. Haut ass op alle Fall déi Geleeënheet.

01/03/2021 Op den Dag - Dag vun de Komplimenter