Nach 4 Dueller bis bei d'Finale - gewannt 350€ fir Iech flott anzekleeden!