Bei hinnen brauch een keng Gedanken ze liesen. Hinnen ass d'Gemeckers an d'Gesiicht geschriwwen, an all zwou Wochen maachen si hirem Ierger Loft. Déi Kéier waren et souguer 3 Wochen dass se net méi openeen lass gelooss goufen, an dofir hat sech och enorm vill opgestaut. D'Christiane Kremer hat et gëschter direkt mat 4 Männer ze dinn. Bäigeschalt aus dem Homestudio waren den Al Ginter, Jacques Kapp, Gérard Valerius an de Gast Waltzing.

19-04-2021 5 vir 12 (Diners) 06h20
RTL

De Podcast fann der am