Da spille mir den Owend mat de Jicken.

Respektiv mir loosse spillen. Um däitschen RTL kënnt dir nokucke wéi den Ingolf Lück, den Harry Wijnvoord an d'Marijke Amado a verschiddene Spiller, d'Jick ëmmer am Mëttelpunkt géint eneen untrieden. Duerch d'Sendung féiert de Chris Tall an de Frank Buschmann kommentéiert déi éischt Disziplinnen. Wéi et schéngt haten d'Promie vill Spaass, sinn awer och mat néideger Konzentratioun un den Challenge erugaangen. Wéi sech den Ingolf, den Harry an d'Marijke ënner anerem beim Minigolf, Bowling oder Eelefmeterschéisse mat de Jicken aus der Affär zéien, gesitt dir den Owend vu 20:15 un um däitschen RTL an der Murmel Mania.