Flüchtlingen a Beneficiairen hunn dacks Schwieregkeete fir sech an engem neie Land, mat anerer Kultur an neier Sproch anzeliewen. De Projet Ryse proposéiert fir dës Leit eng Léisung andeems en ënner anerem hei e Mentoring Programm opgestallt huet, Julie Mathes.

23/07/2021 Tuteur bei Flüchtlingen (ONLINE)

D'Zil vun der Organisatioun ass et dëse Persounen ze erméiglechen en neit Liewen zu Lëtzebuerg unzefänken. Hei solle si net nëmmen méi Liewensqualitéit zeréckgewannen, mee och léiere fir autonom an eiser Gesellschaft eens ze ginn. Donieft ass de But vum Projet virun allem dëse Leit ze erméiglechen um Aarbechtsmarché Fouss ze faassen. Fir dëst ze areechen, ass de Projet op 3 Haapt-Pilieren opgebaut: de Mentoring, de Benevolat an d'Integratioun vu Flüchtlingen a Beneficiairen an deene verschiddenen Entreprisen. Francesca Tavanti, Coordinatrice vum Projet Ryse.
Le mentoring est vraiment important pour nous pour donner un support individuel à la majeure partie de nos bénéficiaires, mais aussi pour rapprocher les citoyens, les résidents du Luxembourg à cette population. Le bénévolat est plus pour nous un moyen de permettre aux bénéficiaires de rentrer en contact avec le système local, de pratiquer la langue, d'avoir des références locales puisqu'ils vont travailler en tant que bénévoles dans d'autres associations, dans des coopératives et ça leur permet aussi de créer un réseau et de vraiment comprendre comment fonctionnent la communication, les interactions interpersonnelles et le système en général du Luxembourg. Le troisième pilier est d'essayer de créer une ouverture auprès des employeurs, parce que les bénéficiaires de RYSE donc les réfugiés et les demandeurs de protection représentent un potentiel qui est inexploité actuellement au Luxembourg. Donc, ce sont des personnes qui coûtent de l'argent à l'État et si on arrive à les employer, à les rendre autonomes, elles vont contribuer à notre société et elles ne vont plus être un fardeau et elles vont trouver de meilleures conditions de vie.

De Programm vum Mentoring ass ee Pilier, deen hei eng wichteg Roll spillt, well esou d'Flüchtlingen an d'Beneficiaire mat lëtzebuergeschen Awunner a Kontakt kommen. Esou léiere si op eng locker a flott Aart a Weis d'Kultur, d'Sproch an de lëtzebuergesche System kennen a kënne sech souguer vläicht e klenge Frëndeskrees opbauen. D'Francesca Tavanti betount hei awer, dass et wichteg ass d'Entscheedung wie Mentor vu wiem gëtt net dem Zoufall ze iwwerloossen. Intern gëtt duerfir hei genau gekuckt wéi e Beneficiaire am beschte mat wéi engem Mentor funktionéiert. Sou kann ee sécher goen, dass béidsäiteg vum Austausch profitéiert gëtt. Ma d'Aarbecht vum Projet bezuelt sech aus, wéi déi positiv Resultater vum Programm weisen.
30% de nos bénéficiaires ont, soit trouvé un apprentissage ou un emploi ce qui est pour nous très important parce que ça représente quand même une portion importante des bénéficiares qui sont prêts pour intégrer le marché du travail. Cependant, plus de 80% de tous nos bénéficiaires sont, soit enregistrés à des cours de langues ou sont dans des classes de cinquième ou sont dans le système éducatif, ce qui est très important, parce que c'est ce qui leur permet de vraiment se préparer, d'apprendre la langue et d'avoir un certain niveau pour ensuite faire soit une formation professionnelle ou trouver un emploi au Luxembourg.

Fir als Tuteur an dësem Projet matzehëllefen, kann ee sech iwwert déi sozial Netzwierker oder iwwer Telefon bei Ryse umellen. Hei huet een dann an éischter Instanz eng kleng Formatioun, déi een op dës Aarbecht virbereede soll. Duerno gëtt een dann engem Flüchtling oder Beneficiaire zougedeelt a kann dësem hëllefen sech an der Lëtzebuerger Gesellschaft wuelzefillen an eis Kultur a Sprooch kennenzeléieren. De Moment ginn hei virun allem Mentore gesicht, déi Franséisch a Lëtzebuerg oder déi zwou Sprooche schwätzen.

Fir Volontaire ze ginn, mellt iech un: