Et gi vill Mythen a falsch Informatiounen iwwert ADHS! Fir domadder opzeraume hate sech eng ganz Rei Spezialisten den Oktober reservéiert fir richteg iwwert den Opmierksamkeetsdefizit-/Hyperaktivitéitssyndrom ze informéieren. Dat sinn de Centre pour le développement des apprentissages Grande-Duchesse Maria Teresa an Zesummenaarbecht mam Service de consultation et d’aide pour troubles de l’attention, de la perception et du développement psychomoteur, ofgekiirzt SCAP a mam Educatiounsministär. Dëst a Konferenzen, Workshoppe fir Elteren an Formations continues an Austausch fir Professioneller.

22/10/2021 ADHS Campagne am Oktober

D'Cathy Mangen, d'Direktesch vum SCAP, gëtt eis mol déi genee Erklärung wat ADHS iwwerhaapt ass.

22/10/2021 ADHS Cathy Mangen 1

Et ass eng neurobiologesch Erkrankung, domadder kënnt een op d'Welt an et kann een déi och net wierklech heelen. Mä et kann een awer Strategie léiere fir domadder eens ze ginn an déi Schwieregkeeten, déi een huet an der Opmierksamkeet an an der Impulskontroll fir dat ze kompenséieren. Et ass am Kand- an Jugendalter alt nach méi heefeg, well een do méi Schwieregkeeten huet sech selwer ze kontrolléieren. Am Erwuessenenalter geet et dann zum Deel besser.

Fréi erkenne wier wichteg fir d'Chance ze hunn therapeutesch drun ze schaffen an domadder am Erwuessenenalter besser eens ze ginn a fir ze evitéieren, datt sech schwéier psychesch Erkrankungen nach kënnen drop setzen. Wann d'Diagnos bei de Kanner gestallt gëtt, froen sech Elteren dacks wat se falsch gemaach hunn.

22/10/2021 ADHS Cathy Mangen 2

Et ass net den Elteren hir Schold. D'Ursaachen dovunner, dat ass nach ganz schwéier haut ze soen, mä et geet ee schonn aus, datt et eng ganz grouss genetesch Komponent gëtt. Et kënnt ee mat enger Veranlagung op d'Welt an da sinn och ganz vill bio- psychosozial Facteuren do sou ronderëm, déi da kënne maachen, datt sech en ADHS weist oder eben och net.

Zu Lëtzebuerg ginn et net genuch Etüden, déi weise wéi vill Mënsche vum ADHS dann elo betraff sinn. Et kann een sech awer un den Zuelen am Ausland orientéieren.

22/10/2021 ADHS Cathy Mangen 3

Bei de Kanner 5-6 Prozent, bei den Erwuessene 3-4 Prozent an zu Lëtzebuerg si mir do éischter drënner vun der Aschätzung hier. Ouni awer elo Zuelen ze hunn, déi dat wierklech beleeën.

Ganz wichteg ass et der Madamm Mangen ze soen, datt d'Diagnos fir en ADHS ze stellen, komplizéiert ass. Net all Kand, dat wibbeleg an onroueg ass, huet ADHS. Dofir muss genee gekuckt gi wat Saach ass an et wier immens wichteg fir richteg ze forméieren an opzeklären. Dat ass och den Haaptmessage vun der Campagne am Oktober.

22/10/2021 ADHS Cathy Mangen 4

Fir de grousse Public ze sensibiliséieren a mat villen Informatiounen opzeraumen. Dat 2. Zil war eben och déi Professionell virun allem aus dem Bildungswiesen ze forméieren. Dëse Mount ware ganz vill Formatiounen ënnert Enseignanten an Acteuren aus dem Enseignement wéi de Psychologen. Dat war zum Beispill wéi een en Diagnostik mécht oder wéi en och Fërderung bei ADHS-Schüler kann opbauen.
 
2 Deeg kann ee sech dann nach verhalen: De 26. Oktober gëtt et e Webinar, bei deem jidderee kann derbäi sinn. An dann ass de 27. Oktober eng Ofschlosskonferenz, wou een digital wéi och sur place kann deelhuelen. Dëst ass am ''Terres rouges'' Gebai um Belval.
Weider Detailer och fir sech unzemelle fannt Dir do op