Elteren hu vis-à-vis hire Kanner Flichten, deene se nokomme mussen. Geschitt dat net, da kann een, och als Kand, seng Elteren op d'Geriicht huelen. De Moien war dat e Sujet fir eisen Affekot Jean-Jacques Schonckert

17/11/2021 Fro un den Affekot: Kanner verkloen d'Elteren

Setze mer eis mol an d'Haut vun de Kanner haut de Moien, Kanner hunn och Rechter, ma kenne Kanner z.B. hir Elteren verkloen?
Jean-Jacques Schonckert: Wann ee vu Recht schwätzt, schwätzen Eltere jo och gäre vu Flichten. Kanner hu Rechter an Elteren hu Flichten. Zu dëse Flichte gehéieren d'Ënnerhalts- an d'Educatiounsflicht. Eltere mussen de Kanner en Ënnerhalt ginn an déi néideg Educatioun fir erwuesse Persounen ze ginn. Dat ass wéi bei de Villercher, dass d'Elteren ee musse nieren an dofir suergen, dass se fléie kënnen, soubal se aus dem Nascht sinn. D'Kanner hunn d'Recht hir Elteren unzekloen, wann se dëse Flichte net nokommen.

Kanner fille sech dacks och mol ongerecht behandelt. Se kréie vläicht z.B. net d'Iessen oder d'Cadeauen déi se wëllen. Kënnen se do da soen, dass d'Elteren de Flichten net nokommen?
Jean-Jacques Schonckert: Et goufe schonn esou Sträiter, mee tëschent den Elteren, bei Scheedungskanner. Soe mir een ass op engem veganen Trip, den aneren ass e grousse Fleesch Frënd, wann do Sträit gëtt, kann dat och bei de Riichter goen. D'Kand kann dat och akloen, mee ech gleewen awer net, dass e Riichter en Elterendeel verurteelt, dass ee sengem Kand z.B. just vegan Kache duerf.

Gouf et dann och Kanner déi hir Elteren op d'Geriicht geholl hunn?
Jean-Jacques Schonckert: Dat kënnt reegelméisseg vir, mir hunn do och e Gesetz. Dat ass och ganz an der Aktualitéit, de Rapport vum Ombudscomité fir d'Rechter vum Kand. Kanner hunn hir Rechter, wéi z.B. och en Affekot unzefroen, deen de Kanner hir Interesse verdeedegt.

Wat wieren dat fir Saachen?
Jean-Jacques Schonckert: Ënnerhalt oder Vakanzen. D'Ënnerhaltsflicht geet mëttlerweil och iwwert dat eegent Haus eraus, grad well och vill Kanner dann an d'Ausland studéiere ginn. Do denke sech dann vill Elteren, dass se de Kanner näischt méi bezuele mussen, mee dat ka sech ageklot ginn, sou laang Besoin do ass an et noweise kann, dass et e berechtegt Studium mécht.

Brauch een dofir dann e Mindestalter?
Jean-Jacques Schonckert: Nee, soubal sech d'Kanner kënnen ausdrécken a soen, dass d'Elteren hinnen net gutt doen, kréien se en Affekot gestallt dofir. Mat 12 Joer kënnen se och eegestänneg zu engem Affekot goen, deen hir Rechter duerchboxt, onofhängeg vun deem wat d'Eltere mengen. Deen gëtt dann och vum Staat oder vun den Eltere bezuelt.

En 10jährege weess elo awer net, wéi een un en Affekot kënnt, hëllefen do dacks d'Grousselteren oder wéi?
Jean-Jacques Schonckert: D'Grousselteren oder d'Leit aus dem Ëmfeld wéi Fleege- oder Léierpersonal. Do si mir hei zu Lëtzebuerg u sech gutt opgestallt.