SMS 62468 - 10 Dueller an Dir bestëmmt de Gewënner

Gewannt mat 1 SMS (50ct) e Bong vun 350€  fir Iech modern anzekleeden!