An der Belsch a verschiddenen Uertschaften soll elo de Curvometer an den Asaz komme fir ze séier Trottinette-Fuerer ze bremsen. Ass dat och geschwënn de Fall ze Lëtzebuerg? Mir hunn d'Securité routière gefrot.

18/01/2022 Ze séier matt der Trottinette ënnerwee

Mat enger elektrescher Trottinette dierf ee just mat bis zu 25 Stonnekilometer fueren. Ma d'Police zu Malines hat déi lescht Woch e Trottinette-Fuerer mat 104 km/h erwëscht an en ass och an enger 30er Zone mat bis 43 km/h gefuer. Dofir sollen elo déi Curvometeren hëllefen. Wéi ass dat dann elo zu Lëtzebuerg?
Mir hunn nogefrot bei der Securité Routière an hire President de Paul Hammelmann erkläert als alleréischt mol den Ënnerscheed tëscht deene verschiddenen Trottinetten. Do hu mir mol déi normal Trottinetten, déi gi wéi e Foussgänger am Verkéier ugesinn.
Dat sinn déi Trottinetten, déi keng elektresch Hëllef hunn; da weider am Code de la route gekuckt, do gëtt och vu Micro-véhicules éléctriques geschwat wa vun Trottinette riets geet mat enger Assistance éléctrique. Déi si limitéiert op 25 km/h an déi hunn déi selwecht Rechter wéi de Vëlo. Déi dierfen net um Trottoir fueren, mä op de Vëlospisten. Dann ginn et och Trottinetten an déi fuere méi séier wéi 25 km/h an déi sinn assimiliéiert zu engem Cycle à moteur auxiliaire, déi dierfe just op der Strooss fueren, mussen immatrikuléiert sinn an et muss een e Casque uhunn an et musst een assuréiert sinn.

An och mat deenen dierf een awer net 104 km/h wéi deen an der Belsch fueren. A ganz wichteg, et muss een eleng op all Trottinette stoen, et dierf ee keen anere mathuelen. Wat ass dann elo dee Curvometer?
Dat ass en Apparat u sech fir ze kucken, ob esou Motorieder débridéiert, also entdrosselt sinn. Dës ginn op e Gestell gestallt a gekuckt wat fir eng Puissance se hierginn, an der groer Kaart no, awer limitéiert wieren. Dat ass relativ opwenneg, et muss een d'Persoun stoppen, den Apparat opstellen an d'Gefier dropstellen a da seng Puissance moossen. Zu Lëtzebuerg, mengen ech, gëtt dëst net gebraucht, an do gëtt da mat engem Vitessradar oder enger Vitesspistoul gekuckt, wéi séier datt ee fiert an da kann ee Sanktiounen do huelen.

Loune kann een zu Lëtzebuerg jo keng Trottinette méi. Ma deene sinn der vill dacks um Trottoir gefuer an dofir gouf decidéiert, datt keng méi verlount ginn. Nach e puer Wuert zum Casque, wann ee mat senger Trottinette ënnerwee ass.
Ënner 25 km/h ass de Casque eigentlech net obligatoresch, well jo déi Trottinette wéi e Vëlo behandelt gëtt an do brauch een och kee Casque. Als Sécurité routière hu mir do ëmmer plädéiert fir de Casque net obligatoresch ze maachen weder op der Trottinette nach um Vëlo, well mir d'accord ware mat de Vëlosinitiativen hei am Land, déi gesot hunn, wann elo den Helm obligatoresch gëtt, gëtt manner Vëlo gefuer a mir wëlle jo awer méi Mobilité douce. Well et awer eng Rei Accidenter gouf, mat uerge Kappblessuren, um Vëlo oder op der Trottinette, si mir awer derfir eis Meenung als Sécurité routière ze revidéieren fir de Casque obligatoresch ze kréien.

An dat um Vëlo wéi op der Trottinette. Net auszedenken, wann een ouni Helm mat 104 km/h fält, obwuel uerg Blessure kënnen et scho gi bei vill manner Vitesse. Dofir och ouni Gesetz, besser den Helm undoen. Och wann d'Coiffure dann zerstéiert ass. Léiwer dat!