Wat ass den aktuelle Stand an de Schoulen am Secondaire mat de Semester, respektiv den Trimester?

27/01/2022 Semester oder Trimester am Secondaire?

An der Grondschoul gëtt et dee System jo net, d'Aféieren vun de Semester huet de Secondaire betraff a geet op d'Pandemie zréck. De Romain Nees ass am Educatiounsministère responsabel fir de Secondaire an erkläert, wat de Gedanken do derhannert war.

"Et ass esou, dass duerch déi Krankheetsfäll vu Schüler et natierlech méi einfach ass wann ee Semesteren huet, well doduerch och d'Zuel vun de Prüfungen sech ännert. An dat war am Fong de Grond fir déi Semesteren anzeféieren fir e bëssen Drock vun de Schüler ewech ze huelen."

Semester aféieren, wat heescht dat konkret? Wat huet dofir missen gemaach ginn?

"Duerfir hu mer de Reglement Grand-Ducal missen änneren. Dat hu mer gemaach fir d'lescht Joer, da hu mer gemaach fir dëst Joer a mir hunn eis am Fong geholl dëst Joer Zäit ginn fir mat deene verschiddene Schoulpartner ze schwätzen ob mer dee System vun de Semesteren sollen bäi behalen oder net."

D'Diskussioune mat de Schoulpartner hätten dunn erginn, dass d'Begeeschterung fir d'Aféieren vu Semester sech a Grenzen hält

"An zwar souwuel op Säiten vun den Elteren wéi och vun de Schüler an och vun den Direktioune vun de Lycéeën. An et ass dee Moment e System dee mer natierlech net wëllen imposéieren. Duerfir hu mer eben d'Decisioun geholl, fir elo mol bei den Trimesteren ze bleiwen an et awer deene Schoulen ze erlaben op de Semester-Rhythmus ze wiesselen déi dat dann och wëllen."

Am Kader vun de Schoulen hirer Autonomie kënnen se also selwer decidéieren an do wéilt een dann op Säiten vum Educatiounsministère näischt forcéieren a Stand elo géifen déi meescht Schoulen den Trimester-Rhythmus bäibehalen. Och an der Grondschoul gëtt den Trimester-Rhythmus bäigehale, dee bis elo gegollt huet.