Haut um 23. Juni ass den International Widows Day, den Dag vun de Wittfraen, en Aktiounsdag, deen zanter 10 Joer elo organiséiert gëtt, an deen op d'Problemer soll opmierksam maachen, déi hannerbliwwe Fraen hunn.

23/06/2022 Op den Dag