D’Welt e Stéck méi nohalteg maachen – dat ass d’Ziel wat eis Klimahelde vereent. All Woch stelle mer ee vun hinnen op RTL vir. Haut si mer zu Altwis. D’Amélie Brenner ass Naturpedagogin, a schafft zanter 15 Joer am Kalendula Gaart vum CIGL Esch. D'Marie Gales mat engem klenge Portrait vun eiser Klimaheldin

10/08/2022 Klimahelden: Amélie Brenner Internet

D'Amélie Brenner ëmfänkt Schoulklassen, Crèchen a Maison Relaisen, do hëllefen d'Kanner da beim Séinen a Recoltéiere vum Geméis a léieren de Gaart op spilleresch Manéier kennen a sollen esou fir d’Natur sensibiliséiert ginn.
''Ech fannen d’Kanner wann se grouss ginn verléiere se vläicht an eiser Gesellschaft e bëssen de Lien mat der Natur, well se souvill Saache virun Aen hunn, den Handy, d’Tëlee, Biller riets a lénks, et ass eng Villfalt vu Saachen. D’Kanner ginn och iwwerfall mat Aktivitéiten an hei hu se Zäit, hei kënne se lafe, Saache schmaachen an ech mengen dat ass ganz wichteg fir d’Kanner hautdesdaags.”

Kalendula ass e soziale Projet, zu Altwis gëtt eng Ekipp vu 17 Leit iwwer 2 Joer forméiert. Souwuel am technesche Wëssen iwwert de Gaart wéi och an der Animatioun mat de Kanner. De Projet soll hinnen hëllefen, an der Aarbechtswelt erëm Fouss ze faassen a vill vun hinne gesäit d’Amélie hei reegelrecht opbléien.
 ”Dat sinn oft Leit, déi si vun der Gesellschaft bëssen hannerlooss an hei gi se no vir gestallt. Den deen net laang an d’Schoul war, deen mécht elo d’Animatioun a bréngt de Kanner eppes bäi. Ass am Fong selwer Léierpersonal an dem Sënn. Een deen nach ni selwer Geméis giess huet oder net vill, dee séit elo hei seng Tomaten, gesäit déi wuessen an ass ganz stolz dorop.

Fir dass eis Gesellschaft der Natur nees méi no kënnt, misst ee genee hei usetzen an zwar bei der nächster Generatioun. De Virwëtz, déi d’Kanner vun Natur aus matbréngen, misst een notze fir se fir dës wichteg Themen ze sensibiliséieren. Well nëmme wa mer et vu klengem u léieren, kënnen Idealer wéi beispillsweis déi vun enger lokaler a saisonaler Ernärung hire Wee an di allgemeng Normalitéit fannen. An dovu wäre mer haut leider nach wäit ewech.

Fir Beréierungsängscht ofzebauen, taaschte se sech an hire Workshoppen no an no un d’Geméis aus dem Gaart erun.  Fir d’Zukunft géif d’Amélie sech wënschen, dass d’Iddi vun der Naturpedagogie u Stellewäert gewënnt. Dass se an de Programm vun de Schoulen opgeholl an d’Léierpersonal zu Weiderbildungen an dësem Beräich motivéiert gëtt. De Gaart als Klassesall géif et erméiglechen, Schüler anescht ze erreechen wéi dat am regulären Unterrecht de Fall ass.
D’Kanner si ganz intelligent a ganz sensibel. D'Schoul oder d'Gesellschaft huet d'Tendenz, se all ze formatéieren an ech fannen sou Plaze wéi hei – et gëtt och aner Plaze wou dat méiglech ass mä Plaze wéi hei, hei kënne se Saache léieren ouni bewosst ze sinn, dass se eppes léieren.”

Méi iwwert eis Klimaheldin Amélie Brenner gesitt Dir den Owend op RTL Tëlee Lëtzebuerg an op rtl.lu