Et gi jo esou Deeg, déi markéieren. Den Doudesdag vum King of Rock'n Roll ass esou en Dag. An den USA stoungen d'Leit Kapp, wéi d'Nouvelle deemools op den Dag genee viru 45 Joer koum. Wéi ass et dann bei Iech, kënnt Dir Iech nach un den Doudesdag vum Elvis Presley erënneren?

16/08/2022 Ërennert Dir iech un den Doudesdag vum Elvis? 16h15