Gëtt et och op der Aarbecht eppes wéi d'rout Kaart, en no go? Wou gëtt een ouni laangt Gedeessems entlooss?
An Däitschland huet een alt ëmmer nees sou Saachen héieren wéi dass eng Caissière, well se 2 Bongen am Wäert vun zesummen 1,30 Euro matgoen gelooss huet, no 30 Joer erausgeheit gouf. Ass dat eng faute grave, wéi vill Warnungen huet een am Viraus ze gutt, a wou ass d'Mooss voll?

13/09/2022 Fro den Affekot: Faute grave op der Arbecht

[/link]