Dass Kazen de léiwe laangen Dag soss net vill mat sech unzefänken wëssen, wéi hire Pelz schéin propper ze halen, ass gewosst. d'RTL Déierendoktesch Romi Roth huet awer haut e Fall aus der Praxis matbruecht, deen apaart elo am Hierscht nees aktuell ass, an och zimmlech heefeg.

D´Mimmchen, eng schéin getigeregt Langhoer-Kaz, hat de Bauch wéi. Mam Friessen huet et gelepst, dofir vill gesoff, och Mëllech, déi et soss gutt verdroen huet. Elo hu seng Leit gemengt, säin Duerchfall mat Kitzen kéim vläicht dohier, dass hatt mat sengen dräizéng Joer de Mëllechzocker net méi verdaut krit. Mä wéi et an der Praxis de Bauch duerchgetaascht krut, a vun Angscht a Roserei sech e bëssen iwwerginn hat, war séier kloer, wou seng Problemer hierkéimen: d´Mimmchen hat mat grujelegem Gewiergs eppes wéi e Wirschtchen just aus zesummegepaakte Fliichten vu sengem Pelz op de Consultatiounsdësch produzéiert.

17-11-2022 Déierentipp - Romi Roth - Kazenhoer am Hierscht - Feststellung

Dee war jo dunn och emol gutt dobaussen?

D´Kazen  wiesselen besonnesch am Fréijoer, awer och am Hierscht hire Pelz, dat ass allgemeng gewosst. Manner, dass och Kazen, déi just am Haus gehale ginn, an déi jo am Fong guer kee Wanterpelz bräichten es awer maachen. Dat well hier Biorhythmus-Zentral dat einfach esou virgëtt. Well awer ëm dës Zäit - Energiekris hin oder hier - d´Heizungen nees ferm opgedréint ginn, kënnt de Rhythmus vun Indoordéieren duercherneen. Et gëtt grad esouvill Wanterpelz gemaach, wéi  och erëm geschott. A fir kriddeleg Déieren wéi d´Mimmchen, dat sech guer net kämme léisst, mä sech de léiwe laangen Dag selwer botzt ass domat all Iwwergangssaison eng Modaarmentzündung duerch d'Onmass ofgeschléckten Pelz fest virprogramméiert.

17-11-2022 Déierentipp - Romi Roth - Kazenhoer am Hierscht - Explikatioun