Eise Sujet haut ass d'Schwammen. Dat kann awer elo net all Mënsch. Wéi wichteg fannt Dir et, datt ee schwamme kann?

06/02/2023 Ëmfro : Wichteg schwammen ze kënnen?