Wann ee fréier e Kouhandel gemaach huet, dann huet een engem säi Wuert ginn an mat der Hand ageschloen. Haut ass dat éischter vill Geschreifs, wou een dat kleng gedréckten och liese muss. Awer wéini gëllt iwwerhaapt e Vertrag? Wann een am Internet eppes uklickt ouni et matzekréien? Kann een och mëndlech eppes ofschléissen, zum Beispill iwwer Telephon oder an der Hausdier, wann een engem eppes opschwätze kënnt. A wéi kënnt een do nees eraus?

04/04/2023 Fro den Affekot: Kontrakter