Haut ass de leschte Reitmagasinn vun dëser Saison. D'Reider stinn haut eng Kéier net am Mëttelpunkt. Dofir awer déi Leit, ouni déi een Turnéier net kéint organiséiert ginn. De Rich Simon stellt eis d'Aarbecht vun de Riichter a vun de Steward's vir....

05/12/2021 Reitmagasinn 15h30 Simon