An der Serie vun de fräie Gespréicher, déi vun der Regierung fir déi Lëtzebuerger politesch Parteien hei op RTL ugefrot a reservéiert sinn, héiere mir haut d'LSAP an déi gréng.

Fir d'LSAP schwätzt den Här Georges ENGEL, Deputéierten, zum Thema „Klimaschutz: Eng Fro vu Gerechtegkeet“.

02/12/2019 Tribune libre LSAP Georges Engel

Thema vun déi gréng ass „Lëtzebuerg: Klimaneutral a Feministesch“. Hei héiere mir den Här Liam BREMER an d’Madame Claire REMMY, Comitésmembere vun déi jonk gréng.

02/12/2019 Tribune libre Dei Greng Claire Remmy an Liam Bremer