An der Serie vun de fräie Gespréicher, déi vun der Regierung fir déi Lëtzebuerger politesch Parteien op RTL ugefrot a reservéiert sinn, héiere mir haut Vertrieder vun Déi Gréng an CSV

Den Titel vun der Emissioun vun déi gréng ass: „Jonk an Al an der Pandemie – intergenerationell Solidaritéit “. Et schwätzen d’Madamm Jessie THILL an den Här Joël BACK, Spriecherin a Spriecher vun déi jonk gréng.

22/02/2021 Tribune libre Déi Gréng Jessie Thill an Joel Back

Den Titel vun der Emissioun vun der CSV ass “Europa ouni Grenzen”. Et schwätzt den Här Léon GLODEN, Deputéierten.

22/02/2021 Tribune libre CSV Leon Gloden