An der Serie vun de fräie Gespréicher, déi vun der Regierung fir déi Lëtzebuerger politesch Parteien op RTL ugefrot a reservéiert sinn, héiere mir haut Vertrieder vun der CSV a vun der DP

Den Titel vun der Emissioun vun der CSV ass: “D’Land brauch eng Tripartite”. Et schwätzt den Här Marc SPAUTZ, Deputéierten.

10/05/2021 Tribunes Libres CSV Marc Spautz

An der Emissioun vun der DP zitt den Här André BAULER, Deputéierten a President vun der Finanz- a Budgetskommissioun, een éischter positiven Tëschebilan iwwert déi wirtschaftlech a finanziell Situatioun vum Land.

10/05/2021 TrIbune libre DP André Bauler