An der Serie vun de fräie Gespréicher, déi vun der Regierung fir déi Lëtzebuerger politesch Parteien op RTL ugefrot a reservéiert sinn, héiert Dir haut Vertrieder vun déi gréng a vun der CSV.

De Sujet vun déi gréng ass „Eng Offensiv fir eis Kultur”. Um Mikro d‘Madamm Djuna BERNARD, Co-Parteipresidentin an Deputéiert vun déi gréng.

12/12/2022 Tribune libre Dei Greng Djuna Bernard

Fir d'CSV schwätzt den Här Léon GLODEN, Deputéierten. De Sujet ass: „Méi Sécherheet fir d’Personal am ëffentlechen Transport“.

12/12/2022 Tribune libre CSV Léon Gloden