An der Serie vun de fräie Gespréicher, déi vun der Regierung fir déi Lëtzebuerger politesch Parteien op RTL ugefrot a reservéiert sinn, héiert Dir haut Vertrieder vun der CSV a vun déi gréng.

De Sujet vun der CSV ass « Déifferdeng, the place to be ». Um Mikro den Här Tom ULVELING, éischte Schäffe vun der Stad Déifferdeng.

27/02/2023 Tribune libre CSV Tom Ulveling

Fir déi gréng schwätzen déi zwee Spriecher*innen vun « déi jonk gréng » d’Madamm Amy WINANDY an den Här Fabricio COSTA iwwer «Zukunftschancë fir all Jonken ».

27/02/2023 Tribune libre Déi Gréng Amy Winandy a Faricio Costa