An der Serie vun de fräie Gespréicher, déi vun der Regierung fir déi Lëtzebuerger politesch Parteien op RTL ugefrot a reservéiert sinn, héiert Dir haut Vertrieder vun déi gréng a vun de Piraten.

Fir déi gréng schwätzt den Här Charel MARGUE, Deputéiert vun déi gréng. Seng Iwwerschrëft: „Sech begéinen, sech kenneléieren“.

20/03/2023 Tribune libre Déi Gréng Charles Margue

Thema bei de Piraten ass „Biergerbedeelegung an eise Gemengen”. Um Mikro d’Madamm Marie-Marthe MÜLLER an den Här Pascal CLEMENT, Spëtzekandidaten fir d’Piraten an der Stad Lëtzebuerg.

20/03/2023 Tribune libre Marie Marthe Müller a Pascal Clement