Zwee Datumer, déi d'Welt politesch a gesellschaftlech am 20te Joerhonnert verännert hunn, feieren dëser Deeg e ronne Gebuertsdag: virun 200 Joer koum den däitsche Philosoph Karl Marx zu Tréier op d'Welt a viru 50 Joer hunn zu Paräis d'Studenterevolten ugefaangen. Wat hunn dës zwee Evenementer konkret bewierkt a wat ass an eiser Zäit dovunner hänke bliwwen? De fréiere Philosproff a Politiker André Hoffmann hat mat béiden Theme ze dinn. Hien ass dës Woch eise Freides Invité tëscht 12 an 1.

04/05/2018 Freidesinvité