Wann een bei den Zänndokter urifft dann mécht een dat normalerweis fir e Rendez-vous ze froen. De Gérard Valerius huet awer nach en aneren Hannergedanken. Hien placéiert 3 Froen a bei all richteger Äntwert wénken 50.- Euro. An dësem Fall wieren dat: Bréck, petite souris an Dr. House.

30/06/2017 Geheime Quiz - Zänndokte 13h20