De Quizmaster Gérard Valerius schléit nees mam Telefon zou. Hien rifft frieme Leit un a verleet se an e Gespréich, wou en och 3 Froen dra verstoppt. Fir 50.- Euro geet et drems den Datum vum Nessmaart, d'Our an d'Family of Man ze roden.

05/09/2017 Geheime Quiz - Camping du moulin (15h40)