Niagarafäll, PH-Wert a Salmonellen. Dat sinn déi 3 Wieder déi de Gérard Valerius elo gläich nees versicht engem erauszelackelen. Natierlech gëtt e sech net ze erkennen an e verréit och net dass 150.- Euro um Spill stinn. Alles ass wéi ëmmer top secret.

07/09/2017 Geheime Quiz - Gedrenks (06h50)