Telefonéieren lount sech dës Woch, zemol wann der mam Gérard Valerius verbonne gitt, well hei stinn 150.- um Spill. An och wann et wéi en harmlost Gespréich kléngt, dann ass et e Quiz.
D'Froen stellt eise Quizmaster am Gespréich an d'Äntwerten déi e gären héiert sinn Gluten, Broutschéiss a Leinsamen.

18/10/2017 Geheime Quizz - Patisserie Zeimes (17h10)