Op dëse Quiz kann ee sech net preparéieren. Et kann ee sech mol net umellen. Et muss ee just am Telefonsbuch stoen a mat e bësschen Chance kritt een ugeruff a ka bis zu 150.- astiechen.
De Gérard Valerius huet nees zougeschloen an déi 3 Wieder déi en héiere wollt sinn Schülerlotsen, ADAC an Airbag.

19/10/2017 Geheime Quizz - P&Ch Iechternach (06h50)