Wien et erwëscht huet d'Chance op 150.- an dofir brauch e just 3 Froen richteg ze beäntweren. Dat schéinst ass, dass een eréischt um Enn matkritt dass ee Kandidat war. Um Froebou sti Louvre, Van Gogh a Victor Hugo.

20/10/2017 Geheime Quizz - Family of man (13h20)